รายละเอียดข่าว
หัวข้อข่าวสาร : โรงเรียนบ้านปราสาท รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ประกาศวันที่ : 04 มี.ค. 2560
ที่มา : โรงเรียนบ้านปราสาท 
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 629 คน

รายละเอียดของข่าวสาร

ประกาศโรงเรียนบ้านปราสาท
เรื่อง  รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐


.........................................................................
 ด้วย  โรงเรียนบ้านปราสาท  ตำบลปราสาท  อำเภอห้วยทับทัน  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  มีความประสงค์รับสมัครนักเรียนผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐  รายละเอียดดังนี้
๑.  วันเวลาที่รับสมัคร
       นักเรียนผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๖๐  ถึง  วันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๐  ในวันและเวลาราชการ
๒.  คุณสมบัติผู้สมัคร
๑) ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
๒) มีความประพฤติเรียบร้อย
๓) มีร่างกายแข็งแรงเหมาะแก่การเรียนการสอน
๔) ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ  หรือติดยาเสพติดชนิดร้ายแรงตามที่กฎหมายกำหนด
๕) ไม่เคยถูกให้ออกจากสถานศึกษาเพราะความผิดร้ายแรง  โดยถ้าถูกให้ออกจะต้องพ้นสภาพนักเรียนมาแล้วอย่างน้อย  ๑  ปี  นับถึงวันสมัครเรียน
๖) มีความเคารพ  เลื่อมใส  ศรัทธาต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์  ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๗) มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
๓.  เอกสารประกอบการสมัคร
๑)  ใบสมัครตามแบบฟอร์มของโรงเรีนบ้านปราสาท (สามารถถ่ายเอกสารได้)
๒) สำเนาหลักฐานการศึกษา (ปพ.๑)
๓) สำเนาทะเบียนบ้าน
๔) รูปถ่ายหน้าตรง  ขนาด  ๑.๕  นิ้ว  (ไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาดำ)  จำนวน  ๒  รูป
๕) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล  (ถ้ามี)
๔.  การรับสมัคร
 นักเรียนที่มีความประสงค์ให้ยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มของทางโรงเรียนบ้านปราสาท  พร้อมเอกสารการสมัคร  โดยสามารถยื่นใบสมัครได้  ดังนี้
๑)  การสมัครกับคณะครูที่ไปแนะแนว  นักเรียนผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่คณะครูที่
แนะแนว  และส่งเอกสารการสมัครอื่นๆภายหลังได้ที่งานทะเบียนโรงเรียนบ้านปราสาท  ตำบลปราสาท  อำเภอห้วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ  ในระหว่างวันที่  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๖๐  ถึง  วันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๐  ในวันและเวลาราชการ  ณ  ห้องสำนักงานมัธยมศึกษาตอนต้น  อาคาร  ๓  ชั้น  ๒  ห้อง  ๑
๒) การสมัครด้วยตนเอง  นักเรียนผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารการรับสมัครได้

ด้วยตนเองที่งานทะเบียนโรงเรียนบ้านปราสาท  ตำบลปราสาท  อำเภอห้วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ  ในระหว่างวันที่  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๖๐  ถึง  วันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๐  ในวันและเวลาราชการ  ณ  ห้องสำนักงานมัธยมศึกษาตอนต้น  อาคาร  ๓  ชั้น  ๒  ห้อง  ๑
๕.  การรายงานตัว
นักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนและได้รับการพิจารณาให้เข้าเรียนต่อ  ให้รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็น
นักเรียนด้วยตนเอง  แต่งกายด้วยชุดนักเรียน  พร้อมนำผู้ปกครองมาทำการมอบตัวนักเรียน  ในวันที่  ๓๑ มีนาคม –  ๑  เมษายน  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐  น.  ณ ห้องสำนักงานมัธยมศึกษาตอนต้น  อาคาร  ๓  ชั้น  ๒  ห้อง  ๑
๖.  การปฐมนิเทศและเปิดภาคเรียน
กำหนดการปฐมนิเทศและเปิดภาคเรียน  นักเรียนใหม่  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐  จะแจ้ง
ให้ทราบในวันรายงานตัว